Azyl pro zvířata

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD
ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA „AZYL PRO ZVÍŘATA“
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Část I. Základní ustanovení
 
 • Tento provozní řád slouží k zabezpečení ochrany pohody zvířat, organizace práce a pracovních postupů k zajištění řádného a plynulého provozu útulku pro opuštěná zvířata nazývaného dále „Azyl pro zvířata“.
 • Za provozuschopnost útulku zodpovídá odpovědná osoba určená Městskými lesy Hradec Králové a.s. – Ing. Jakub Forman, vedoucí útulku.
 
Článek 1) Název a sídlo
 
Útulek pro opuštěná zvířata - „Azyl pro zvířata“
Hradečnice čp. 1980
Hradec Králové, PSČ 500 09
Provozovatelem útulku jsou Městské lesy Hradec Králové a. s., které jsou zodpovědné za jeho provozuschopnost. Na jeho chodu se podílí taktéž Městská Policie Hradec Králové.
Tento provozní řád slouží k zabezpečení ochrany pohody zvířat, organizace práce a pracovních postupů k zajištění řádného a plynulého provozu záchytných kotců pro umístění psů, koček nebo jiných toulavých zvířat města Hradec Králové, umístěné na pozemcích parcelní číslo 3627 a 943/57 v katastrálním území Nový Hradec Králové (647187).
 
Článek 2) Poslání útulku
 
 • Účelem útulku je zajištění služeb pro statutární město Hradec Králové ve věcech ztrát a nálezů zvířat na území statutárního města Hradec Králové podle ustanovení § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Plní funkci útulku pro opuštěná zvířata na území statutárního města Hradec Králové, popřípadě i na územích obcí, které mají s provozovatelem útulku uzavřenu řádnou smlouvu, pro nalezené, opuštěné a toulavé psy a kočky a případně jiná zvířata.
 • Zajišťuje protokolární převzetí a evidenci nalezených zvířat umístěných do útulku, vede příslušnou dokumentaci těchto zvířat. Všechna ustanovení provozního řádu se týkají i zvířat umístěných do útulku na základě smlouvy s příslušným obecním úřadem. Konkrétní podrobnosti jsou řešeny v příslušné smlouvě.
 • Zajišťuje základní životní potřeby zvířat umístěných do útulku a vykonává nezbytnou veterinární péči o tato zvířata.
 • Vydává nalezené psy a kočky, případně jiná zvířata, jejich majitelům.
 • Zajišťuje svěřování nalezených zvířat do opatrovnictví fyzickým a právnickým osobám a převod zvířat do vlastnictví těchto osob.
 • Útulek neslouží k trvalému umístění zvířat nebo k jejich odchovu.
 • Zvířata z útulku nejsou určena k prodeji a nelze je prodat ani darovat pro pokusné a laboratorní účely.
 • Kapacita útulku:

psi - karanténa

8 míst

psi – volný chov

48 míst

kočky – karanténa

7 míst

kočky – volný chov

10 míst

 
Článek 3) Majetkoprávní vztahy a odpovědné osoby
 
 • Vlastníkem zřizovatelem útulku pro opuštěná zvířata je statutární město Hradec Králové.
 • Provozovatelem útulku je akciová společnost Městské lesy Hradec Králové a. s., se sídlem Přemyslova 219/3, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08, IČ: 25962523,
  DIČ: CZ25962523, dále jen „MLHK“.
 • Osobou odpovědnou za provoz útulku je vedoucí útulku, v jeho nepřítomnosti osoba pověřená vedoucím útulku.
 • Za dodržování provozního řádu zodpovídá vedoucí útulku.
 
Článek 4) Závaznost provozního řádu
 
 • Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu do útulku.
 • Provozní řád útulku je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách útulku.
 • Zaměstnanci útulku a návštěvníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát všech jeho ustanovení.
 
Článek 5) Ekologická, hygienická a veterinární opatření
 
 • Provoz útulku je zabezpečován tak, aby nedocházelo k narušení nezávadného stavu ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, nadměrným hlukem, mikroorganismy či jiným způsobem, v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.
 • V útulku je nutno dodržovat zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně případných příslušných platných prováděcích právních předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a další příslušné právní normy.
 • Zaměstnanci útulku spolupracují s veterinárním lékařem, dbají jeho rad, pokynů a nařízení při ošetřování zvířat, při eliminaci šíření nákaz. Při těchto činnostech dodržují příslušná hygienická a veterinární opatření. Veterinární péči, klinické prohlídky a kontrolu zdravotního stavu zvířat zajišťuje veterinární lékař, který má uzavřenu platnou smlouvu o zajištění veterinární péče. Vedoucí útulku se zavazuje neprodleně po zahájení veterinární činnosti novým veterinárním lékařem informovat o této skutečnosti Krajskou veterinární správu a Městkou policii Hradec Králové. Součástí veterinární péče je pravidelná návštěva útulku dle potřeby po telefonické domluvě, nejméně jednou za týden. Případný zásah v útulku na základě telefonické výzvy v pracovní době útulku.
 • Rozsah veterinární péče obsahuje zejména tyto veterinární úkony: léčba infekčních gastrointestinálních a respiračních onemocnění, špatný zdravotní a výživový stav, úrazy, hnisavé záněty očí a uší, kastrace koček, preventivní ochrana před infekčními onemocněními (vakcinační a antiparazitální program) a čipování psů.
 • Ochrana zdraví pracovníků je zajišťována pravidelně, jejich proškolováním o BOZP a PO firemním bezpečnostním technikem. Jsou seznámeni s používáním pracovních pomůcek (odchytové tyče, odchytové rukavice). Při provádění sanitačních prací s desinfekčními prostředky používají ochranný pracovní oděv.
 • V případě havárie jsou v prostorách areálu označeny únikové cesty.
 
Část II. Podrobné podmínky provozu
 
Článek 1) Odchyt a umístění zvířat v útulku
 
 • Na území statutárního města Hradec Králové je odchyt nalezených opuštěných a toulavých zvířat prováděn Městskou policií Hradec Králové.
 • Útulek nepřijímá zvířata přivedená jejich vlastníky či vlastníky pověřenými osobami. V odůvodněných případech může o přijetí zvířete rozhodnout vedoucí útulku nebo jeho zástupce, a to pokud se jedná o psa majitele, který se z vážných zdravotních důvodů nemůže o psa postarat, nebo v případech psů z pozůstalosti. Vše musí být dokladováno lékařskou zprávou či úmrtním listem. Tato služba je poskytována za úplatu, jejíž výše se řídí platným ceníkem útulku. Vedoucí útulku může rozhodnout o nepřijetí zvířete.
 • V mimopracovní době je zajištěno předávání psů městskou policií do dvou zřízených venkovních kotců se samostatně uzamykatelnou vstupní brankou, od které mají strážníci klíče. Stejně tak, pokud jde o kočky, v mimopracovní době je strážníci městské policie umístí do vyznačených kotců na karanténě pro kočky, od kterých mají strážníci klíče. V případě předání jiných zvířat městskou policií, dojde vždy k umístění na základě dohody s vedoucím útulku. Dokumentaci k předanému zvířeti vkládají strážníci do poštovní schránky.
 • Pokud zvíře jeví známky onemocnění nebo je zraněno, je veterinární lékař informován městskou policií ihned. Veterinární prohlídku, popř. veterinární ošetření zajistí smluvní veterinární lékař stanice.
 • Každé zvíře musí být po umístění do útulku podrobeno veterinárnímu vyšetření a izolováno po dobu deseti dnů do vyčleněných karanténních kotců útulku. Se zvířaty rabiátními a nevyléčitelně nemocnými je postupováno dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, konkrétně dle ustanovení § 5, ve spolupráci s veterinárním lékařem.
 • Pokud zvíře není jednoznačně identifikovatelné (čipem nebo tetováním), provede před vyřazením psů z karantény jeho označení veterinární lékař, a to aplikací čipu. Zvíře bude zařazeno do útulkové evidence. Opatrovníci i původní majitelé psů obdrží od zaměstnanců útulku při předávání psů formuláře centrální evidence zvířat a věcí a budou informováni o podmínkách registrace čipu v databázi národního registru.
 • Psi i feny jsou umísťováni do jednotlivých kotců útulku dle aktuálního stavu a povahových rysů jednotlivých zvířat. Pokud to naplnění kapacity umožňuje, jsou háravé feny umístěny v jedné řadě kotců a psi v řadě protější, přes uličku, aby venkovními výběhy nebyly ve vzájemném sousedství. Gravidní feny jsou koncentrovány v krajní části křídla, v kotcích mají umístěny porodny. Pro zajištění klidného porodu je mezi kotci vynecháno místo. Štěňata jsou evidována, odčervena, očkována a nabídnuta do osvojení.
 • Kočky jsou umístěny v zadní části pravého křídla areálu.
 • Dále je k dispozici karanténní místnost.
 
Článek 2) Hygiena chovu zvířat
 
 • Přijaté zvíře je umístěno do vyčištěného a vydezinfikovaného kotce/klece v útulku.
 • Mechanická očista kotců či klecí je prováděna denně.
  • Každý den je prováděna kontrola celistvosti a kvality oplocení – opravy podle potřeby zajišťuje provozovatel útulku.
  • V letním období je denně prováděna mechanická očista kotců vymetením a podle potřeby postřikem vodou.
  • Jeden den v týdnu (pondělí) je sanitární den, který je vyhrazen pro důkladnou mechanickou očistu a dezinfekci všech kotců, výběhů a dalších provozních prostor útulku sloužících k zabezpečení péče o zvířata a prostor k uložení vedlejších produktů živočišného původu (kafilerní box). Používaným desinfekčním prostředkem je koncentrovaný 10 % chlornan sodný, s dobou působení šedesát minut, oplachuje se horkou vodou (v kotcích parou, pomocí tlakového přístroje WAP). Z důvodu možnosti vzniku rezistence bakterií je chlornan periodicky obměňován desinfekčním prostředkem Cleamen 520 dezi PPM, který dezinfikuje s pomocí aktivní látky didecilu, peroxidu vodíku, s dobou působení 30 minut.
  • Zdravotní stav zvířat je sledován průběžně, veškeré změny ve zdravotním stavu a v chování zvířat se hlásí vedoucímu útulku, který rozhodne o dalším postupu. K dispozici je lékárnička s povinnými prostředky pro podání první pomoci zvířatům, jako je škrtidlo, obvazy vel. 5 cm, 10 cm, dezinfekce na rány (např. Betadine, Alfadin), nůžky, pinzeta, leukoplast.
  • Koupání zvířat a péče o srst se provádí podle potřeby.
  • Venčení zvířat se provádí v zabezpečených výbězích, které jsou součástí útulku nebo v blízkém okolí útulku, pouze na vodítku s doprovodem ošetřovatele nebo s registrovanými dobrovolníky staršími osmnácti let. Psi jsou opatřeni náhubky.
 • V letním období je čištění bud prováděno mechanicky vymetením, dále podle potřeby postřikem vodou a vydrhnutím kartáčem za použití běžných čistících a dezinfekčních prostředků, minimálně však 1x za čtvrt roku.
 • V zimním období je zabezpečeno zateplení bud podestýlkou (slámou), která je v průběhu zimy doplňována. Podestýlka nesmí být zaplísněná a nadměrně prašná. Použitá podestýlka je po ukončení zimy zkompostována. Čištění kotců je v zimním období prováděno denně mechanicky vyhrabáváním, seškrabáváním a vymetením.
 
Článek 3) Protinákazová opatření, karanténa zvířat
 
 • Nově přijaté zvíře se umísťuje do karantény, a to na dobu stanovenou orgánem státní veterinární správy (10 dní), pokud ve zvláštních případech nebude stanoveno jinak.
 • V průběhu karantény se u nově přijatých zvířat podle pokynů veterinárního lékaře provádí:
  • zvýšená kontrola zdravotního stavu a chování zvířat, zbavení vnějších a vnitřních parazitů,
  • vakcinace psů proti vzteklině, psince, parvoviroze, infekční hepatitidě, leptospiroze, popřípadě psincovému kašli,
  • vakcinace koček dle potřeby proti herpesvirové infekci, kalicivirové infekci a infekční panleukopenii,
  • v době karantény jsou kočky pozorovány, léčeny, zbaveny ekto a endoparazitů.
  • Očista karantény, pracovních pomůcek, nástrojů a nářadí se provádí denně (nářadí a nástroje jsou barevně odlišeny a používány pouze v karanténě).
  • Každý použitý kotec je po vyřazení zvířete z karantény (vrácení vlastníkovi nebo po přemístění zvířete do provozního kotce) ihned vyčištěn a vydezinfikován. O vhodné desinfekci a koncentraci rozhoduje smluvní veterinární lékař.
  • Přísnější hygienická a protinákazová opatření jsou přijata podle potřeby na základě doporučení veterinárního lékaře.
  • Podle nákazové situace se na základě rozhodnutí orgánů veterinární správy přijmou případná další opatření. Za podržení psa při pobytu v útulku z důvodu nákazy se přikládají vzniklé náklady na vrub provozovatele útulku.
  • V případě zjištění infekčních onemocnění je zvíře okamžitě přemístěno do karanténního kotce.
  • Z karantény lze umístit do provozních kotců zvířata zdravá s vyloučením choroby přenosné na člověka nebo zvíře po rozhodnutí veterinárního lékaře.
 
Článek 4) Přípravna krmiva a sklad krmiva
 
 • Pro přípravu krmiva, mytí a uskladnění misek slouží přípravna krmiva.
 • Krmivo snadno podléhající zkáze, tj. zejména krmivo živočišného původu, se skladuje v chladničce při teplotě 0 - 3 oC.
 • Suché krmivo se skladuje ve vyhrazeném suchém uzamčeném skladu, v původních obalech nebo v uzavíratelných nádobách v regálech a na paletách, aby bylo chráněno před škůdci a slunečním svitem.
 • Přípravna i sklady krmiva jsou zabezpečeny proti pronikání hmyzu a hlodavců.
 • Úklid přípravny a skladu krmiva se provádí denně (mechanické odstranění zbytků nečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah včetně provozní desinfekce).
 • Jednou týdně se provádí chemická dezinfekce přípravny a skladů krmiva.
 
Článek 5) Příprava krmiva a krmení
 
 • Zvířata jsou krmena 1x denně: v odpoledních hodinách do 18.00 hod.
 • Krmná dávka musí odpovídat velikosti, stáří a zdravotnímu stavu zvířete.
 • Krmná dávka, technika a režim krmení jsou pravidelně konzultovány s veterinárním lékařem, pro nemocná zvířata nebo pro zvířata vyžadující zvláštní péči určí veterinární lékař individuální režim krmení.
 • Krmení se připravuje každý den čerstvé, příprava krmení na více dnů je zakázána.
 • Čerstvá pitná voda se zvířatům doplňuje průběžně podle potřeby a je trvale zvířatům přístupná.
 • Nádobí na krmivo a vodu musí být před použitím řádně očištěno. Jednou týdně jsou misky dezinfikovány koncentrovaným chlornanem sodným.
Článek 6) Likvidace odpadu
 
 • Odpady vznikající při odstraňování exkrementů, zbytků krmiva a mechanickém čištění pracovních nástrojů jsou ukládány do speciálních nádob na určeném místě a v potřebném intervalu jsou svozovou firmou odváženy k odborné likvidaci.
 • Nebezpečné odpady (zdravotnický materiál) jsou ukládány do speciálních nádob a v potřebných intervalech jsou specializovanými firmami odváženy k odborné likvidaci.
 • Speciální nádoby jsou po každém vyprázdnění vymyty a vydezinfikovány.
 • Uhynulá zvířata jsou odvážena zaměstnanci útulku do kafilerního boxu smluvního zařízení, pokud je k dispozici nebo je objednána mobilní kafilerní služba.
 
Část III. Vnější vztahy útulku
 
Článek 1) Vstup do prostoru útulku
 
 • Do prostor útulku mohou vstupovat
  • zaměstnanci útulku, nadřízení zaměstnanci a smluvní veterinární lékař,
  • kontrolní orgány dle zvláštních předpisů v doprovodu pověřeného zaměstnance,
  • v rámci objektu útulku je vstup veřejnosti povolen jen do návštěvní místnosti,
  • k pavilonům pro zvířata je vstup veřejnosti (např. v případě akce Den otevřených dveří) možný pouze s vědomím vedoucího útulku v doprovodu pověřeného zaměstnance útulku,
  • do vnitřních prostor pavilonů pro zvířata a do karantény je vstup veřejnosti zakázán,
  • do vnitřních prostor karanténního oddělení a veterinární ošetřovny lze vstupovat jen za podmínek stanovených veterinárním lékařem.
  • Vedoucí útulku může umožnit vstup osobám i za jiných podmínek, než jsou stanoveny v odrážce 1., při dodržení všech hygienických, veterinárních a bezpečnostních opatření. Jedná se zejména o technické pracovníky (elektrikář, údržbář, topenář, vodárenský pracovník), kteří vstupují do prostor útulku za účelem zajištění plynulého provozu technického vybavení.
 
Článek 2) Vstup pro veřejnost
 
Vstup do útulku pro zájemce o zvířata:
Po, St, Pá                     8.00 – 15.00 hod.
Út, Čt                           8.00 – 17.30 hod.
So, Ne a svátek         10.00 – 15.30 hod.
 • vydávání zvířat vlastníkům – denně od 10:00 do 15:00 hodin, mimo uvedenou dobu jen po předchozí telefonické dohodě,
 • volné prohlídky vnitřních prostor útulku veřejností nejsou v zájmu životní pohody a zdraví zvířat povoleny,
 • v souladu se zněním Části III, Článku 1), odst. 2 může být vedením útulku určena doba, během níž si může veřejnost areál útulku prohlédnout (Den otevřených dveří).
 
Článek 3) Styk s občany – předávání zvířat
 
 • Nalezená zvířata umístěná do útulku jsou v době do 4 měsíců od data přijetí do útulku (popř. od data vyhlášení nalezeného zvířete, pokud k vyhlášení došlo až po přijetí do útulku) vrácena protokolárně jejich vlastníkům, případně předána do dočasné péče opatrovníkům. Po uplynutí této doby, prohlásil-li nálezce zároveň obci, že zvíře nabýt nechce, mohou MLHK se zvířetem volně nakládat, tj. jej i převést do vlastnictví jiné osoby. Předávání zvířat umístěných do útulku smluvní obcí je řešeno smluvním vztahem. Společně se psem bude opatrovníkům, případně majitelům psa, předán i očkovací průkaz.
 • Vrácení zvířat jejich vlastníkům provádí určení zaměstnanci útulku. Tito zaměstnanci jsou oprávněni požadovat od vlastníků zvířat platný osobní doklad k ověření totožnosti vlastníka (občanský průkaz, pas) a doklady prokazující vlastnictví zvířete (očkovací průkaz zvířete, průkaz původu zvířete, doklad o registraci psa apod.). Pokud zaměstnanci útulku nebudou mít vlastnictví zvířete hodnověrně prokázané, jsou oprávněni vydání zvířete odmítnout. O předání psa vlastníkovi musí být proveden záznam do evidenční karty zvířete.
 • Vlastník zvířete je povinen provozovateli uhradit náklady, které v souvislosti s opatrováním jeho zvířete provozovateli vznikly (viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Náhrada těchto nákladů je splatná v hotovosti při převzetí zvířete z útulku dle platného ceníku. Vlastníkovi zvířete vystaví zaměstnanec útulku potvrzení o přijetí náhrady nákladů formou jednoduchého příjmového pokladního dokladu. V případě, že vlastník při převzetí zvířete z útulku neuhradí provozovateli útulku náklady, které v souvislosti s opatrováním jeho zvířete provozovateli vznikly, je povinen podepsat písemné uznání dluhu a náklady za pobyt zvířete v útulku uhradit v dodatečné, leč přiměřené lhůtě.
 • Zájemcům o zvířata z útulku poskytují určení zaměstnanci dostupné informace týkající se zvířat (tj. zejména upozorňují na zdravotní stav a specifické vlastnosti zvířat) a o možnostech předání těchto zvířat do opatrovnické péče, popř. do vlastnictví.
 • Zvířata nesmí být předávána dětem nebo mladistvým, toto je možné pouze za přítomnosti a souhlasu jejich rodičů či jiných zákonných zástupců.
 • Zvířata nesmí být předávána lidem, kteří jsou pod vlivem alkoholu a drog.
 • Zaměstnanci útulku informují pravdivě o povahových vlastnostech předávaných zvířat.
 • V zájmu další budoucnosti zvířat zaměstnanci útulku zjišťují, jaké životní podmínky může zájemce zvířeti nabídnout a zda se tyto podmínky slučují s charakterem zvířete a jeho životními potřebami. Podle těchto zjištění nabízí zájemcům vhodná zvířata. V případě, že útulek nemůže zájemci žádné vhodné zvíře nabídnout, nemusí být zájemci žádné zvíře vydáno.
 • U zvířat svěřených do opatrovnictví má útulek právo vykonávat kontroly jejich chovu, tj. způsob zajištění péče o jejich životní pohodu, krmný režim a řádný zdravotní stav.
 • Kočky zjevně neadaptabilní na domácí prostředí jsou v návaznosti na principy kastračního programu kastrovány a po zotavení vypouštěny do původního teritoria v blízkosti místa odchytu. Kastrace je prováděna v závislosti na stáří zvířete a jeho zdravotním stavu. O době rekonvalescence rozhoduje veterinární lékař. Vypuštění zvířete do původního teritoria zajišťuje městská policie.
 
Část IV: Podmínky venčení psa
 
 • Venčení zvířat umístěných ve stanici osobami je nutno považovat za druh služby pro veřejnost, na kterou se však nevztahuje žádný právní nárok, tzn. že není na provozovateli stanice vynutitelná. Cílem této služby je obecně u vhodných jedinců zlepšení jejich socializace, dále poskytnutí možnosti k navázání kladného vztahu a vytvoření důvěry k novému potencionálnímu zájemci o jeho adopci.
 • Zvíře je možné svěřit do péče pouze osobě starší 18 let.
 • Zájemce o venčení nebo mazlení (kočky) si nemůže vybrat pro venčení libovolné zvíře. Zvíře vhodné pro venčení vždy určí zástupce útulku. V případě, že vybrané zvíře se bude k zájemci projevovat nedůvěřivě, může zástupce útulku rozhodnout o tom, že zvíře zájemci na venčení nepředá.
 • Zapůjčována jsou pouze zvířata k tomu, dle uvážení zástupce útulku, vhodná. Zástupce útulku je povinen seznámit zájemce se stavem a povahou zvířete a poučit, jak se zvířetem zacházet. Velká plemena zvířat budou půjčena zejména zkušeným chovatelům a jen v případě, že se bude jednat o zvíře dobře ovladatelné.
 • V případě, že v útulku není umístěno vhodné zvíře pro venčení, ošetřovatel zájemci žádné nevydá.
 • Při převzetí zvířete musí být zvíře určeno k venčení vybaveno obojkem, vodítkem, případně náhubkem. Po dobu venčení nesmí osoba, která za zvíře přebírá zodpovědnost, pouštět zvíře z vodítka, případně mu odepínat náhubek. Zajištění zvířete obojkem, vodítkem a příp. náhubkem bude zajišťovat ošetřovatel v útulku, který zajistí taktéž odstrojení zvířete po jeho vrácení.
 • Doba trvání venčení zvířete je určena při předání zvířete ošetřovatelem a nesmí být překročena.
 • Při předání zvířete bude osoba, které bylo zvíře předáno, řádně poučena o zásadách venčení zvířete.
 
Část V. Dokumentace útulku
                                                           
 • Za vedení dokumentace útulku zodpovídá vedoucí útulku a jím pověřený zaměstnanec, v jeho nepřítomnosti osoba pověřená vedoucím útulku. Základní dokumentaci vede řádným způsobem vedoucí útulku.
 
Článek 1) Základní dokumentace
 
 • Základní dokumentaci provozu útulku tvoří zejména:
  • evidenční karty zvířat,
  • kafilerní deník,
  • sanitační deník,
  • kniha závad.
 • Evidenční karta zvířete (elektronická databáze):
Evidenční karta zvířete obsahuje zejména následující údaje o zvířeti:
 • evidenční číslo zvířete,
 • druh zvířete,
 • číslo čipu,
 • fotodokumentaci zvířete,
 • datum umístění zvířete do útulku,
 • údaje o nálezci zvířete (od městské policie nebo od obcí),
 • jméno zaměstnance, který umístil zvíře do útulku,
 • počet dnů pobytu zvířete v útulku,
 • druh zvířete, plemeno, barva srsti, stáří, pohlaví,
 • výška a váha zvířete, délka a kvalita srsti, zvláštní znaky,
 • číslo registrační známky, tetovací číslo (jsou-li k dispozici),
 • důležité povahové vlastnosti a zvláštnosti zvířete,
 • datum a čas vyřazení zvířete z útulku,
 • důvod vyřazení zvířete z útulku,
 • údaje o dočasném opatrovníkovi zvířete nebo majiteli psa.
Součástí evidenční karty zvířete je dále:
 • Protokol o přijetí zvířete do útulku (evidenční číslo zvířete, číslo čipu, tetování, místu nález-odchytu zvířete, popis zvířete a jeho zdravotní stav při převzetí, služební číslo strážníka, který odchyt provedl, datu a čas přijetí zvířete do útulku, jméno zaměstnance útulku, který zvíře přijal),
 • zdravotní karta zvířete,
 • protokol o předání psa do dočasné péče (evidenční číslo zvířete, číslo čipu, tetování, popis zvířete a jeho zdravotní stav při předání, očkovací průkaz, jméno zaměstnance útulku, který zvíře vydal, údaje o dočasném osvojiteli, povinnosti osvojitele),
 • protokol o předání psa původnímu majiteli (evidenční číslo zvířete, číslo čipu, tetování, popis zvířete a jeho zdravotní stav při předání, očkovací průkaz, jméno zaměstnance útulku, který zvíře vydal, údaje o majiteli psa, výši vzniklých nákladů),
 • zápisy o karanténě zvířete (evidenční číslo, č. přiděleného kotce, datum umístění do karantény, údaje o veterinárním vyšetření a lékařské prohlídce před vyřazením z karantény, číslo čipu, údaje o podávání přípravků proti vnitřním a vnějším parazitům, údaje o provedené vakcinaci v očkovacím průkazu, záznamy o chování nemocného zvířete a průběhu nemoci, údaje o lékařských vyšetřeních a aplikovaných léčivech, záznamy o chování zvířete, datum a okolnosti případného úhynu zvířete, příp. výsledky pitvy, zápis o provedené euthanasii, datum vyřazení zvířete z karantény, údaje o provedení dezinfekce kotce po vyřazení zvířete z karantény,
 • záznamy o veterinární činnosti u zvířete (záznamy o veterinárních úkonech, o protinákazových opatřeních, výsledky pravidelných kontrol zdravotního stavu, výsledky kontrol a zajištění podmínek veterinární péče a hygieny chovu, pokyny pro zaměstnance útulku k zajišťování veterinární péče,
 • záznamy o provedení kontroly zvířete svěřeného do opatrovnictví (identifikační údaje zvířete, údaje o opatrovníkovi, datum a čas provedení kontroly, výsledky kontroly péče o zvíře, další zjištění).
 
 • Kafilerní deník
Kafilerní deník obsahuje zejména tyto údaje:
 • datum uskladnění vedlejších produktů živočišného původu (kadaver),
 • počet kusů,
 • druh zvířete,
 • doplňující údaje o zvířeti,
 • datum vyskladnění kadaveru,
 • údaje o provedení úklidu a dezinfekce kafilerního boxu,
 • údaje o zaměstnanci, který provedl úklid a dezinfekci kafilerního boxu.
 
 • Sanitační deník
Sanitační deník obsahuje zejména tyto údaje:
 • datum provedení celkového úklidu a dezinfekce provozních prostor útulku,
 • údaje o zaměstnanci, který provedl úklid a dezinfekci,
 • datum, důvod a způsob provedení zvláštních hygienických opatření.
 
 • Kniha závad
Kniha závad obsahuje zejména tyto údaje:
 • datum zjištění závady na zařízení, nástrojích a pomůckách apod.,
 • popis závady,
 • datum a způsob odstranění závady.
 
Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2024.
 
Kontakty:
Ing. Jakub Forman, vedoucí útulku „Azyl pro zvířata“
tel.: +420 724 873 182, e-mail: azyl%z%vslesy.cz
Tereza Němcová, provozní útulku „Azyl pro zvířata“
tel.: +420 601 523 392, e-mail: azyl%z%vslesy.cz
ošetřovatel zvířat
tel.: +420 602 352 259
www.azylprozviratahk.cz
                                                                                                             
PROVOZOVATEL ÚTULKU „AZYL PRO ZVÍŘATA“:                
Městské lesy Hradec Králové a.s.                                            
Přemyslova č.p. 219, 500 08 Hradec Králové                           
IČ: 25962523; DIČ: CZ25962523                                              
Společnost zapsaná v KS v Hradci Králové, oddíl B,                 
vložka 2220                                                                             
                                                       
Důležité kontakty:
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158